Vine a la nostra escola! Curs 2019-2020

El proper curs 2019-2020 volem comptar amb vosaltres com a família, i sobretot amb el vostre fill i filla.

Si voleu conèixer què és el que proposem als nens i nenes des dels tres anys fins als divuit, per preparar-los de cara a que es desenvolupin a la societat adulta amb bones competències acadèmiques, socials i de valors, us convidem a que ens visiteu. Innovació, familiaritat, interioritat i relaxació, idiomes, esports, música i art, cultura tradicional, qualitat d'ensenyament... són els trets que ens identifiquen com a institució educativa.

Disposem de les etapes d'infantil, primària, ESO i, batxillerat i, el que és important, un equip humà disposat a que els vostres fills i filles s'emocionin i aprenguin amb nosaltres. No deixeu que us ho expliquin i veniu a conèixer-nos. Emociona't i aprèn a la nostra escola.

Les jornades de portes obertes seran els dissabtes 9 i 16 de març de 10h a 13h.

Si voleu assistir a les visites entre setmana, podeu enviar la sol·licitud mitjançant aquest formulari o trucant al 932073165 demanant per la Maite Millat o la Marta Vilamala, i concertarem una entrevista. Moltes gràcies pel vostre interès.

Índex

Preguntes freqüents

Quina diferència hi ha entre la preinscripció i la matrícula?

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça.

On s'ha de portar la sol·licitud de preinscripció?

Cal lliurar-la preferentment al centre demanat en primer lloc, en el termini establert i amb la documentació corresponent. Extraordinàriament, la sol·licitud també es pot presentar a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona o a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC).

Pot presentar la documentació per a la preinscripció algú que no sigui el pare, mare o tutor legal del nen o nena?

Sí, amb una autorització signada pel pare, mare o tutor/a.

Es pot presentar més d'una sol·licitud de preinscripció?

No, la presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Si es produeix duplicitat de sol·licituds per discrepància de criteri entre persones que comparteixen la pàtria potestat del menor, i mentre no hi hagi una resolució judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat l’alumne o alumna. Quan es tracta de nova matrícula, o en altres circumstàncies que les comissions de garanties d’admissió considerin, escoltades les persones interessades, les comissions anul·len una de les sol·licituds. No es considera doble sol·licitud en el cas dels alumnes que volen cursar estudis de música i dansa en centres integrats, que han de fer doble sol·licitud per poder comptar amb una plaça ordinària si no superen la prova d’accés específica.

Pot un centre no admetre la sol·licitud de preinscripció?

No, el centre ha d’admetre totes les sol·licituds ordinàries i per a infants amb necessitats educatives específiques (nee), al marge del nombre de places de què disposi, sempre i quan la primera opció que consti en la sol·licitud sigui per a aquell centre.

S'ha de pagar per fer la sol·licitud de preinscripció?

No, els centres no poden percebre cap quantitat en concepte d’aquesta preinscripció, per reserva de plaça o per altres conceptes.

Què és l’àrea d’influència?

L’àrea d’influència estableix per a quins centres es pot obtenir la màxima puntuació per proximitat a l’hora de sol·licitar una plaça escolar, que com a mínim seran sis centres públics i sis centres concertats a segon cicle d’educació infantil i primària.

Com afecta l’adscripció entre centres al procés de preinscripció?

Quan un alumne està matriculat en un centre i vol accedir a un altre amb el qual hi ha relació d’adscripció, l’alumne té preferència per accedir-hi. Això és així tant per als centres públics com per als centres privats concertats.

Com funciona la puntuació per germans en el cas de dos centres públics adscrits?

Aquesta puntuació només s’aplica, efectivament, entre centres públics. Quan un centre públic està adscrit a un altre centre públic, ambdós centres es consideren centre únic pel que fa a l’aplicació del criteri d’existència de germans matriculats al centre. Alguns exemples en què es comptaria amb els 40 punts per aquest concepte: a) Es demana plaça a P-3 per a un infant en una escola adscrita a l’Institut on està matriculat d’ESO el seu germà gran. b) Es demana plaça a 1r d’ESO per a una noia en un Institut al qual està adscrit un centre de primària on està matriculat el seu germà petit. c) Dues germanes bessones demanen plaça a 1r d’ESO a un Institut al qual està adscrita l’Escola on ambdues estan matriculades de 6è de primària. Ambdues es donen els 40 punts recíprocament.

Com s’ordenen les sol·licituds?

Per accedir a P-3 s’apliquen els criteris generals i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte l’ordenació d les sol·licituds per sorteig públic. Per accedir a primària, ESO i batxillerat no artístic, el primer que es té en compte són els criteris específics de prioritat, entre els quals es troba el de l’adscripció entre centres. A continuació s’apliquen els criteris generals i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic.

Puc demanar plaça en un centre que no aparegui en la llista dels centres educatius de proximitat al meu domicili?

Sí, és possible, però cal tenir en compte que en aquest cas no es disposarà dels punts de proximitat.

És possible que no tingui plaça en el centre que he sol·licitat en primer lloc?

Sí, per això convé fer constar més d’un centre, ordenats per ordre de prioritat (sempre en un únic full de preinscripció) per tal que, en cas de no poder accedir a la primera opció, la plaça adjudicada s’ajusti el més possible a les preferències manifestades.

Es manté la puntuació si no s’obté plaça al centre demanat en primera opció?

Sí. El barem s’aplica en relació amb el centre demanat en primera opció i es manté la puntuació per a la resta de peticions.

Quan se sap si l'alumne/a ha estat admès?

En les dates indicades al calendari de cada ensenyament, els centres publiquen les següents llistes del procés de preinscripció i matrícula: Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva. Llistes d’alumnes admesos al centre: sol·licituds de preinscripció amb el centre assignat i sol·licituds assignades al centre amb indicació del centre de primera petició. En el segon cicle d’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria aquestes llistes també les fan públiques les oficines municipals d’escolarització.

Formulari d'inscripció